Zbiórka i transport odpadów, paliwo alternatywne, biomasa.

Firma
"JANTAR" Jarosław Fiałkowski
prowadzi działalność w zakresie
zbierania wymienionych odpadów:

 

Grupa odpadu 01 rolnictwo, leśnictwo, żywność papier, drewno włókna tekstylne tworzywa sztuczne i guma toczenie, wygładzanie tworzyw sztucznych Grupa odpadu 13
odpady opakowaniowe z demontażu pojazdów drewno, tworzywa z budowy Grupa odpadu 18 z obróbki odpadów odpady komunalne WIELKIE odpady

 

Kod

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów

01

Odpady powstające przy poszukiwaniu, wydobywaniu, fizycznej i chemicznej przeróbce rud oraz innych kopalin

01 04

Odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin innych niż rudy metali

01 04 10

Odpady w postaci pyłów i proszków inne niż wymienione w 01 04 07*

 

 

02

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności.

02 01

Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa

02 01 03

Odpadowa masa roślinna

02 01 04

Odpady z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań)

02 01 07

Odpady z gospodarki leśnej

02 01 10

Odpady metalowe

02 01 83

Odpady z upraw hydroponicznych

02 01 99

Inne niewymienione odpady

02 03

Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji melasy (z wyłączeniem 02 07)

02 03 04

Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa

02 03 82

Odpady tytoniowe

02 03 99

Inne niewymienione odpady

02 06

Odpady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego

02 06 01

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 06 02

Odpady konserwantów

02 06 99

Inne niewymienione odpady

02 07

Odpady z produkcji napojów alkoholowych i bezalkoholowych (z wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)

02 07 02

Odpady z destylacji spirytualiów

02 07 03

Odpady z procesów chemicznych

02 07 04

Surowce i produkty nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa

02 07 99

Inne niewymienione odpady

 

 

03

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury

03 01

Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli

03 01 01

Odpady kory i korka

03 01 05

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04

03 03

Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i tektury

03 03 01

Odpady z kory i drewna

03 03 07

Mechaniczne wydzielone odrzuty z przeróbki makulatury i tektury

03 03 08

Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu

 

 

04

Odpady z przemysłu skórzanego, futrzarskiego i tekstylnego

04 02

Odpady z przemysłu tekstylnego

04 02 21

Odpady z nieprzetworzonych włókien tekstylnych

04 02 22

Odpady z przetworzonych włókien tekstylnych

 

 

07

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania produktów przemysłu chemii organicznej

07 02

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tworzyw sztucznych oraz kauczuków i włókien syntetycznych

07 02 13

Odpady tworzyw sztucznych

07 02 80

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

07 06

Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania tłuszczów, natłustek, mydeł, detergentów, środków dezynfekujących i kosmetyków

07 06 81

Zwroty kosmetyków i próbek

 

 

12

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

12 01

Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki powierzchni metali i tworzyw sztucznych

12 01 01

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

12 01 05

Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw sztucznych

 

 

13

Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19)

13 02

Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe nie zawierające związków chlorowcoorganicznych

 

 

15

Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach

15 01

Odpady opakowaniowe (wyłącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi)

15 01 01

Opakowania z papieru i tektury

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

15 01 03

Opakowania z drewna

15 01 04

Opakowania z metali

15 01 05

Opakowania wielomateriałowe

15 01 06

Zmieszane odpady opakowaniowe

15 01 07

Opakowania ze szkła

15 01 09

Opakowania z tekstyliów

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. Środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)

15 01 11*

Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowym

15 02

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

 

 

16

Odpady nieujęte w innych grupach

16 01

Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (wyłączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08)

16 01 03

Zużyte opony

16 01 17

Metale żelazne

16 01 18

Metale nieżelazne

16 01 19

Tworzywa sztuczne

16 01 20

Szkło

16 01 21*

Niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 01 07 do 16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

16 01 22

Inne niewymienione elementy

16 01 99

Inne niewymienione odpady

16 02

Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych

16 02 11*

Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC

16 02 13*

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niź wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

16 02 14

Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13

16 03

Partie produktów nie odpowiadające wymaganiom oraz produkty przeterminowane lub nieprzydatne do użytku

16 03 04

Nieorganiczne odpady inne niż wymienione w 16 03 03, 16 03 80

16 03 80

Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia

16 06

Baterie i akumulatory

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe

16 06 04

Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)

16 06 05

Inne baterie i akumulatory

16 80

Odpady różne

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

 

 

17

Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych)

17 02

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

17 02 01

Drewno

17 02 02

Szkło

17 02 03

Tworzywa sztuczne

17 04

Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metal

17 04 01

Miedź, brąz, mosiądz

17 04 02

Aluminium

17 04 03

Ołów

17 04 04

Cynk

17 04 05

Żelazo i stal

17 04 06

Cyna

17 04 07

Mieszaniny metali

17 04 11

Kable inne niż wymienione w 17 04 10

17 09

Inne odpady z budowy, remontów i demontażu

17 09 04

Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03

 

 

18

Odpady medyczne i weterynaryjne

18 01

Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej

18 01 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)

18 01 04

Inne odpady niż wymienione w 18 01 03

18 01 07

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06

18 01 09

Leki inne niż wymienione w 18 01 08

18 01 81

Zużyte kąpiele lecznicze aktywne biologicznie inne niż wymienione w 18 01 80

18 02

Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej

18 02 01

Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 02 02)

18 02 03

Inne odpady niż wymienione w 18 02 02

18 02 06

Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 02 05

18 02 08

Leki inne niż wymienione w 18 02 07

 

 

19

Odpady z instalacji i urządzeń służących zagospodarowaniu odpadów z oczyszczalni ścieków oraz z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych

19 10

Odpady z rozdrabniania odpadów zawierających metale

19 10 01

Odpady żelaza i stali

19 10 02

Odpady metali nieżelaznych

19 10 06

Inne frakcje niż wymienione w 19 10 05

19 12

Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach

19 12 01

Papier i tektura

19 12 04

Tworzywa sztuczne i guma

19 12 07

Drewno inne niż wymienione w 19 12 06

19 12 08

Tekstylia

19 12 10

Odpady palne (paliwo alternatywne)

19 12 12

Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11

 

 

20

Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie

20 01

Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01)

20 01 01

Papier i tektura

20 01 02

Szkło

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

20 01 10

Odzież

20 01 11

Tekstylia

20 01 23*

Urządzenia zawierające freony

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

20 01 33*

Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

20 01 35*

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

20 01 39

Tworzywa sztuczne

20 01 40

Metale

20 01 99

Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny

 

 

20 02

Odpady z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy)

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji

20 02 03

Inne odpady nie ulegające biodegradacji

20 03

Inne odpady komunalne

20 03 02

Odpady z targowisk

20 03 03

Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 07

Odpady wielkogabarytowe

20 03 99

Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach